Tin tức - Sự kiện / Hội nghị Người lao động năm 2014

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2014

CÔNG TY CP DỆT MAY NHA TRANG

(Kim Anh – Phòng HCNS)

Ngày 28 tháng 4 năm 2014, Hội nghị người lao động năm 2014 Công ty CP Dệt May Nha Trang đã thành công tốt đẹp.

Hội nghị có mặt 217 đại biểu gồm các  đ/c trong Ban điều hành, BCH Đảng bộ, BCH Công đoàn, Thường vụ Đoàn thanh niên công ty, thủ trưởng các đơn vị,Bí thư các chi bộ, chủ tịch công đoàn bộ phận và 170 đại biểu đại diện cho hơn 3 000 CBCNV công ty.

Đại diện lãnh đạo công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013. Báo cáo cho thấy các chỉ tiêu cơ bản về SXKD đều vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể :

STT

Nội dung

ĐVT

Nghị quyết 2013

Thực hiện

2013

% so sánh

TH/NQ

1

Doanh thu

Tỷ đồng

1.200

1.304,7

108,73

2

Nộp ngân sách

Tỷ đồng

20

22,4

112,00

3

Kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

15

15,1

100,67

4

Kim ngạch nhập khẩu

Triệu USD

2,0

1,9

95,00

5

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

35 - 40

45,6

121,60

6

Thu nhập bình quân

Triệu đ/Ng/tháng

3,8

4,1

107,89

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT, sự hỗ trợ tích cực từ Tổng công ty, sự nỗ lực, quyết tâm cao, Công ty đã phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013 đã đề ra.

Hội nghị cũng đã thảo luận các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2014 mà Đại hội hội đồng cổ đông năm 2014 đã thông qua các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

- Doanh thu :                                       1.370 tỷ đồng

- Nộp ngân sách                                  23 tỷ đồng

- Kim ngạch xuất khẩu                        17 triệu USD

- Kim ngạch nhập khẩu                       2,2 triệu USD

- Lợi nhuận trước thuế                        Từ 45 - 50 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân                          4,4 triệu đồng/người/tháng

Hội nghị nhất trí cao với các giải pháp do Ban điều hành công ty đề ra như chương trình phát triển thị trường, chương trình đầu tư phát triển, công tác sản xuất, công tác tuyển dụng và đào tạo, công tác tiền lương, chế độ chính sách và chăm lo đời sống cho người lao động.

Hội nghị đánh giá cao các tham luận : “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm sợi” của Nhà máy Sợi 2; “ Tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động” của Nhà máy May 1 và “ Làm tốt công tác an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy” của Ban BVQS-PCCC.

Tại Hội nghị nhiều kiến nghị chính đáng của người lao động như cải thiện thu nhập, điều kiện làm việc, về chế độ chính sách … Ban điều hành công ty đã lắng nghe, ghi nhận và chia sẻ với những ý kiến đóng góp từ Đại biểu Hội nghị; và cùng với các đơn vị chức năng lần lượt giải đáp những ý kiến thắc mắc trên tinh thần đồng cảm và chia sẻ, đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng, hài hòa lợi ích doanh nghiệp.

Hội nghị cũng đã biểu quyết nhất trí 100% những nội dung bổ sung sửa đổi trong Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động năm 2014 và thực hiện  ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2014.

Một số hình ảnh nghi được trong Hội nghi: