Tin tức - Sự kiện / Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CP DỆT MAY NHA TRANG

(Kim Anh –  Phòng HCNS)

Ngày 26/3/2014, Tại Hội trường lớn  Công ty CP Dệt May Nha Trang đã diễn ra  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và đã thành công tốt đẹp.

Báo cáo với Đại hội , Hội đồng quản trị đã đánh giá trong năm 2013, mặc dầu còn nhiều khó khăn do tổng lượng thương mại toàn cầu thấp, tác động xấu đến sản xuất, đặc biệt là sản xuất hàng tiêu dùng, trong đó có hàng dệt may; sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các nước có thế mạnh về sản xuất hàng dệt may,Việt Nam kém ưu thế hơn do không tự chủ được phần lớn  nguyên liệu, bị Thổ Nhĩ kỳ áp đặt thuế chống bán phá giá mặt hàng sợi 100 % PE của Việt Nam;    giá cả tăng, lãi suất ngân hàng vẫn còn ở mức cao làm cho chi phí sản xuất tăng ; một số dây chuyền máy móc thiết bị của Công ty đã cũ sau một thời gian dài sử dụng; số lao động lớn tuổi có chuyên môn tay nghề cao nghỉ thôi việc nhiều; công tác tuyển dụng và đào tạo cán bộ kỹ thuật chuyên ngành gặp nhiều khó khăn; cán bộ quản lý, chuyên môn thiếu; chưa nhạy bén thích ứng với tình hình và cơ chế quản lý, điều hành mới …

Nhưng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự hỗ trợ tích cực từ Tổng Công ty, sự nỗ lực cố gắng của Ban điều hành, cán bộ quản lý các cấp đến người lao động, nên Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đề ra. Cụ thể :

STT

Nội dung

ĐVT

Nghị quyết ĐHCĐ

2013

Thực hiện

2013

% so sánh TH/NQ

1

Doanh thu

Tỷ đồng

1.200

1.304,7

108,73

2

Nộp ngân sách

Tỷ đồng

20,0

22,4

112,00

3

Kim ngạch XK

Triệu USD

15,0

15,1

100,67

4

Kim ngạch NK

Triệu USD

2,0

1,9

95,00

5

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

35 - 40

45,6

121,60

6

Thu nhập bình quân

Triệu đ/ng/th

3,8

4,1

107,89

7

Tỷ lệ cổ tức

%

16

16

100,00

Dự báo năm 2014 , tình hình kinh tế thế giới vẫn chưa cải thiện nhiều về sức mua, hiệp định TPP nếu được ký kết thì cơ hội luôn đan xen với thách thức ; thị trường Trung Quốc hàm chứa nhiều tủi ro; tình hình biến động giá : nguyên liệu, vật tư, phụ tùng, điện… áp lực về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty, lãi suất Ngân hàng còn ở mức cao, tỷ giá ngoại tệ hàm chứa nhiều rủi ro; chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh còn thấp; lực lượng lao động biến động … nhưng các cổ đông tham dự đại hội luôn tin tưởng vào sự quản lý, điều hành của HĐQT, Ban điều hành Công ty, điều đó đã thể hiện qua việc biểu quyết nhất trí cao với các nội dung tờ trình trước Đại hội. Đặc biệt nhất trí 100 % các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2014 :

STT

Nội dung

ĐVT

Thực hiện

2013

Kế hoạch

2014

% so sánh 2014/2013

1

Doanh thu

Tỷ đồng

1.304,7

1.370

105,00

2

Nộp ngân sách

Tỷ đồng

22,4

23,0

102,68

3

Kim ngạch XK

Triệu USD

15,1

17,0

112,58

4

Kim ngạch NK

Triệu USD

1,9

2,2

115,79

5

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

45,6

45 - 50

109,65

6

Thu nhập bình quân

Triệu đ/ng/th

4,1

4,4

107,32

7

Tỷ lệ cổ tức

%

16

16

100,00

Điều đó cũng thể hiện sự quyết tâm của HĐQT, Ban điều hành , cán bộ quản lý các cấp, của toàn thể CBCNV công ty .

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên trong năm 2014, công ty đã đề ra các chương trình và giải pháp cụ thể cho từng ngành : Sợi, Dệt Nhuộm May về :  Chương trình phát triển thị trường; chương trình đầu tư phát triển; công tác sản xuất. Tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo; công tác tiền lương, chế độ chính sách và chăm lo đời sống người lao động…

Sau đại hội,  công ty đã triển khai các công việc như :

- Tiếp tục củng cố và hoàn thiện mô hình tái cấu trúc hệ thống cơ cấu tổ chức Công ty để tăng cường tính chủ động, trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị, các Phòng ban cùng phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị sản xuất triển khai các giải pháp để thực hiện được các chỉ tiêu trên.

- Củng cố, duy trì việc thực hiện nội quy kỷ luật lao động trong toàn công ty, thực hiện văn minh văn hoá doanh nghiệp.

- Tập trung công tác đào tạo nguồn nhân lực. Tuyển dụng và đào tạo công nhân mới, cán bộ kỹ thuật, bổ sung kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý các cấp....

- Triển khai Chương trình tham quan nghỉ mát Đà lạt cho 302 CBCNV xuất sắc năm 2013 trong tháng 4/2014.

- Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty tuyên truyền, vận động người lao động thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Thực hiện phương châm “ Làm đúng ngay từ đầu” với mục tiêu phấn đấu hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014.

Với sự hợp tác của quý cổ đông, sự quyết tâm cao của HĐQT, Ban điều hành công ty, cán bộ quản lý các cấp và  tập thể CBCNV cùng đồng tâm, hiệp lực tạo ra sức bật mới, cơ hội mới, đáp ứng yêu cầu hội nhập, đưa Công ty CP Dệt May Nha Trang ngày càng phát triển bền vững .