Tin tức - Sự kiện / Hội nghị Người lao động năm 2012

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2012

CÔNG TY CP DỆT MAY NHA TRANG

(Kim Anh – Phòng HCNS)

Ngày 4 tháng 7 năm 2012, Tại Hội trường lớn Công ty CP Dệt May Nha Trang đã long trọng diễn ra Hội nghị người lao động năm 2012.

Hội nghị có mặt 197 đại biểu gồm các  đ/c trong Ban điều hành, BCH Đảng bộ, BCH Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên công ty, thủ trưởng các đơn vị và 157 đại biểu đại diện cho hơn 2700 CBCNV công ty.

Đại diện lãnh đạo công ty đã thay mặt chủ tịch đoàn báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011. Báo cáo cho thấy tất cả các chỉ tiêu cơ bản về SXKD đều vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể :

STT

Nội dung

ĐVT

Thực hiện

2010

Nghị quyết 2011

Thực hiện

2011

% so sánh

TH/NQ

% so sánh

TH 2011/2010

1

Doanh thu

Tỷ đồng

724

778

807

104

111

2

Nộp ngân sách

Tỷ đồng

12,7

13

15,6

120

122,8

3

Kim ngạch xuất

Khẩu và phục vụ XK

Triệu

USD

13,8

15

19,5

130

141.3

4

Lợi nhuận trước

Thuế

Tỷ đồng

33,85

42,00

49,3.8

117,57

145,84

5

Thu nhập bình quân

Triệu đ/

Ng/tháng

2,526

2,800

3,100

110,71

122,72

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT, sự hỗ trợ tích cực từ Tổng công ty, sự nỗ lực, quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội nghị năm 2011 đã đề ra.

Hội nghị cũng đã thảo luận các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2012 mà Đại hội hội đồng cổ đông năm 2012 đã thông qua các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

- Doanh thu :             1.100 tỷ đồng

- Nộp ngân sách           16 tỷ đồng

- Kim ngạch xuất khẩu     12 triệu USD

- Lợi nhuận trước thuế    40 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân      3,4 triệu đồng\người\tháng

Hội nghị nhất trí cao với các giải pháp do Ban điều hành công ty đề ra như chương trình đầu tư phát triển, chương trình phát triển thị trường, công tác sản xuất, tuyển dụng và đào tạo, công tác tiền lương, chế độ chính sách và chăm lo đời sống cho người lao động.

Hội nghị đánh giá cao các tham luận : “ Các giải pháp nâng cao chất lượng sợi, tăng khả năng cạnh tranh” của Ban Điều hành sợi và “ Các giải pháp phát triển thị trường, mặt hàng mới, chuyên môn hóa sản xuất” của Ban điều hành Dệt Nhuộm May.

Tại Hội nghị nhiều kiến nghị chính đáng của người lao động như cải thiện thu nhập, điều kiện làm việc, đầu tư thêm máy may mới thay thế cho số máy móc cũ… Ban điều hành công ty đã lắng nghe, ghi nhận và chia sẻ với những ý kiến đóng góp, đồng thời các đơn vị chức năng, Ban điều hành công ty lần lượt giải đáp những ý kiến thắc mắc trên tinh thần đồng cảm và chia sẻ.

Hội nghị cũng đã biểu quyết những nội dung bổ sung sửa đổi trong Thỏa ước lao động tập thể năm 2012.

Nhân dịp này Hội nghị rất vinh dự công bố và trao thưởng cho các cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất năm 2011 do Bộ công thương và Tập đoàn dệt may khen thưởng.

Sau đây là một số hình ảnh ghi được trong Hội nghị: