Sản phẩm / Sản phẩm sợi

Sản phẩm sợi các loại: Chi số: từ Ne20/1, Ne20/2, Ne20/3 đến 60/1, 60/2, 60/3

- Sợi 100% Cotton Chải kỹ

- Sợi 100% Cotton Chải thô

- Sợi pha các loại: T/C, PCD, CVC, Cotton, P/C, PE)

- Sợi chỉ may.

Năng lực đáp ứng sản phẩm sợi: 14.000 tấn/năm.