Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông
TB của Sở GDCKHN về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch{21/07/2022}
Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức Phó Tổng Giám Đốc của ông Võ Đình Hùng {16/07/2022}
Thông báo của Sở GDCKHN về việc chấp nhận đăng ký thay đổi giao dịch cổ phiếu NTT {13/07/2022}
Quyết định của Sở GDCKHN về việc chấp nhận đăng ký thay đổi giao dịch cổ phiếu NTT {13/07/2022}
Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 {01/07/2022}
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đ/k bổ sung,đ/k thay đổi lần 1 ngày 23/06/2022{01/07/2022}
NQ HĐQT về phương án sử dụng vốn chi tiết sau phát hành cổ phiếu riêng lẻ {25/06/2022}
tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (chính thức) {29/04/2022}
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 {29/04/2022}
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 {29/04/2022}
NQ HĐQT về việc đề cử ông Đặng Vũ Hùng làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2026{29/04/2022}
NQ HĐQT v/v đề cử ông Phan Minh Tiến làm ứng viên tham gia HĐQT Cty nhiệm kỳ 2022-2026{28/04/2022}
Danh sách ứng viên được đề cử HĐQT&BKS nhiệm kỳ 2022-2026(update 27.04.2022){27/04/2022}
tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (update 27.04.2022) {27/04/2022}
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 {14/04/2022}