Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông
Công bố thông tin bất thường - (24) Nghị quyết hội đồng quản trị {16/5/2024}
Thông báo thay đổi nhân sự {21/4/2024}
tài liệu chính thức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 {20/4/2024}
biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 {20/4/2024}
nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 {20/4/2024}
dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 (update lần 2) {30/3/2024}
Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 {29/3/2024}
Giấy đăng ký và giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024{29/3/2024}
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 {29/3/2024}
NQ HĐQT V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 {05/3/2024}
TB chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 {05/3/2024}
Giải trình biến động kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4 năm 2023 {30/01/2024}
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023 {30/01/2024}
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 {30/01/2024}
Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế {27/12/2023}