Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông
Quyết định của cục thuế tỉnh Khánh Hòa về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế {19/01/2021}
Quyết định HĐQT bổ nhiệm Giám đốc điều hành {04/01/2021}
Nghị quyết 164 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2020 (l2) {15/10/2020}
Biên bản 163 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2020 (I2) {15/10/2020}
Quyết định v/v thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 {05/10/2020}
Phiếu lấy ý kiến Cổ Đông {16/92020}
TT v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong điều lệ tổ chức, hoạt động DMNT {16/9/2020}
Giải trình ý kiến của kiểm toán BCTC 6 tháng/ 2020 {14/8/2020}
CV giải trình kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 {14/8/2020}
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 sau soát xét {14/8/2020}
Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh Khánh Hòa {05/8/2020}
Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc {05/8/2020}
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 7 {05/8/2020}
Quyết định 317 của HĐQT về việc bổ nhiệm PTGĐ {03/8/2020}
Quyết định 316 của HĐQT về việc thôi nhiệm Giám đốc điều hành {31/07/2020}