Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông
Thông báo chốt danh sách tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công văn thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu
Nghị quyết hội đồng quản trị chốt danh sách và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2019
Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm Giám Đốc Điều Hành
Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc
Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc miễn nhiệm Tổng Giám Đốc
Quyết định xử phạt thuế
Phúc đáp công văn số 256
BÁO CÁO VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO MƯA LŨ NGÀY 18/11/2018
Bổ nhiệm giám đốc điều hành
Thông báo về việc thay đổi loại báo cáo
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
Quyết định thôi chức vụ cán bộ quản lý