Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông
TB58 thay thế TB56 về ngày cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến CĐ bằng văn bản lần 2-2020{01/04/2020}
Giải trính ý kiến lưu ý của kiểm toán báo cáo tài chính 2019 {27/03/2020}
NQ HĐQT số 51 về việc chốt danh sách CĐ 15.04.2020 tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản{26/03/2020}
QĐ của HĐQT về việc thống nhất bầu ông Đặng Vũ Hùng là chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2022 {19/02/2020}
NQ ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2022 {19/02/2020}
BBkiểmphiếu lấyýkiến CĐ bằngvănbản v/v miễnnhiệmvàbầubổsung thànhviênHĐQT-BKS 2019-2022{19/02/2020}
QĐ HĐQT về việc thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2020{05/02/2020}
Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm,bầu bổ sung TV HĐQT,BKS 2019-2022{21/01/2020}
Phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm,bầu bổ sung TV HĐQT,BKS 2019-2022{21/01/2020}
Nghị quyết HĐQT về việc giới thiệu ứng cử viên HĐQT BKS 2019-2022 {20/01/2020}
Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4 và cả năm 2019 {20/01/2020}
Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thôi chức vụ Phó Tổng giám đốc của Ô.Phan Kiệt {02/01/2020}
Thôngbáo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020{24/12/2019}
Côngbố thôngtin về ngày đăngký cuốicùng để thựchiện lấy ýkiến cổđông bằng vănbản năm2020{24/12/2019}
Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020 {24/12/2019}