Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông
Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 {01/07/2022}
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đ/k bổ sung,đ/k thay đổi lần 1 ngày 23/06/2022{01/07/2022}
NQ HĐQT về phương án sử dụng vốn chi tiết sau phát hành cổ phiếu riêng lẻ {25/06/2022}
tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (chính thức) {29/04/2022}
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 {29/04/2022}
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 {29/04/2022}
NQ HĐQT về việc đề cử ông Đặng Vũ Hùng làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2026{29/04/2022}
NQ HĐQT v/v đề cử ông Phan Minh Tiến làm ứng viên tham gia HĐQT Cty nhiệm kỳ 2022-2026{28/04/2022}
Danh sách ứng viên được đề cử HĐQT&BKS nhiệm kỳ 2022-2026(update 27.04.2022){27/04/2022}
tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (update 27.04.2022) {27/04/2022}
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 {14/04/2022}
Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 {07/04/2022}
CV của UBCKNN về việc Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ {31/03/2022}
Công ty Sinnika báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 24.03-20.04.2022{01/4/2022}
Cty SinnikaVN TBGDCP của người nội bộ và ng có liên quan của ng nội bộ (17-18.03.2022){24/03/2022}