Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông
NQ của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các BCTC năm 2021 {10/07/2021}
Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (chính thức) {01/07/2021}
Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 {01/07/2021}
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 {01/07/2021}
Đính kèm tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 {30/06/2021}
Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (update đến ngày 28/06/2021) {28/06/2021}
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 {26/05/2021}
Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 {26/05/2021}
Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 {26/05/2021}
TB 79-ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 {24/4/2021}
NQ HĐQT số 68 về chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 {24/4/2021}
CV giải trình chậm CBTT về QĐ 103/QĐ-DMNT của HĐQT về bổ nhiệm chức vụ người đứng đầu CN{15/4/2021}
Quyết định HĐQT bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh Khánh Hòa {14/4/2021}
CNKH - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh đăng ký thay đổi lần 2 {14/4/2021}
Nghị quyết HĐQT gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 {14/4/2021}