Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông
Nghị Quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vv bổ sung ngành nghề kinh doanh {17/01/2021}
Biên bản lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vv bổ sung ngành nghề kinh doanh {17/01/2021}
Tài liệu chính thức_lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vv bổ sung ngành nghề kinh doanh {17/01/2021}
Dự Thảo Phụ lục sửa đổi điều lệ 2022 v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh {03/01/2022}
Dự thảo nghị quyết đhđcđ bất thường v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh {03/01/2022}
giấy ủy quyền biểu quyết v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh {03/01/2021}
Phiếu biểu quyết v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh {03/01/2022}
Phiếu lấy ý kiển cổ đông v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh {03/01/2022}
Tờ trình xin ý kiển cổ đông v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh {03/01/2022}
nghị quyết hđqt về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chi tiết {30/12/2021}
Nghị quyết hđqt về việc xác định bán giá cổ phiếu riêng lẻ {30/12/2021}
Nghị quyết HĐQT v/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản - bổ sung ngành nghề kinh doanh {10/12/2021}
Thông báo về ngày cuối cùng thực hiện lấy ý kiến CĐ bằng văn bản - bổ sung ngành nghề KD{10/12/2021}
Nghị quyết của HĐQT về ban hành quy chế công bố thông tin {15/11/2021}
Công văn UBCKNN xác nhận tỷ lệ shnn tối đa {26/10/2021}