Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông
nghị quyết HĐQT về việc thôi nhiệm Phó Tổng giám đốc {17/8/2023}
Thông báo thay đổi nhân sự {18/7/2023}
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023 {04/7/2023}
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2023 {28/04/2023}
nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 {28/04/2023}
Tài liệu chính thức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 {28/04/2023}
nghị quyết HĐQT thông qua việc thành lập Ban thẩm tra tư cách CĐ dự họp ĐHĐCĐ TN 2023 {27/04/2023}
Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 {27/04/2023}
Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 {27/04/2023}
Dự thảo quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 {06/4/2023}
Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 {06/4/2023}
Giấy ủy quyền tham dư ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 {06/4/2023}
Giấy đăng ký tham dư ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 {06/4/2023}
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 {06/4/2023}
Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi logo công ty{04/4/2023}