Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông
CV giải trình chậm CBTT về QĐ 103/QĐ-DMNT của HĐQT về bổ nhiệm chức vụ người đứng đầu CN{15/4/2021}
Quyết định HĐQT bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh Khánh Hòa {14/4/2021}
CNKH - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh đăng ký thay đổi lần 2 {14/4/2021}
Nghị quyết HĐQT gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 {14/4/2021}
QĐ HĐQT số 92 (01/04/2021) về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc và GĐ CN Khánh Hòa{02/4/2021}
Gia hạn thời gian công bố BCTC của NTT {22/02/2021}
Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc {24/02/2021}
Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc {24/02/2021}
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 {01/02/2020}
Quyết định của cục thuế tỉnh Khánh Hòa về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế {19/01/2021}
Quyết định HĐQT bổ nhiệm Giám đốc điều hành {04/01/2021}
Nghị quyết 164 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2020 (l2) {15/10/2020}
Biên bản 163 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2020 (I2) {15/10/2020}
Quyết định v/v thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 {05/10/2020}
Phiếu lấy ý kiến Cổ Đông {16/92020}