Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông
Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Trần Văn Việt
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của PPC
Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu Nha Trang-13.11.2019
Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2018 (Ngày tạo: 18/10/2019)
QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HĐQT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (26/9/2019)
Quyết định xử phạt hành chính về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế (Nt: 30/8/2019)
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2019 - (NGÀY TẠO: 20/07/2019)
Công bố thông tin - Doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Quyết định của hội đồng quản trị miễn nhiệm giám đốc điều hành (NGÀY TẠO: 08/04/2019)
CV điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để lập DS người sở hữu (NGÀY TẠO: 28/03/2019)
CV điều chỉnh ngày chốt DS tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (NGÀY TẠO: 28/03/2019)
CV chốt DS tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (NGÀY TẠO: 26/03/2019)
CV ngày đăng ký cuối cùng để lập DS người sở hữu (NGÀY TẠO: 26/03/2019)