Quan hệ cổ đông / Báo cáo thường niên
Giải trình kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 {30/04/2022}
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 năm 2022 {30/04/2022}
Báo cáo thường niên năm 2021 {15/04/2022}
Giải trình ý kiến lưu lý của kiểm toán với BCTC năm 2021 {31/03/2021}
Giải trình kết quả kinh doanh năm 2021 {31/03/2022}
báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 {31/03/2022}
Giải trình kết quả kinh doanh quý 4 năm 2021 {29/01/2022}
báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 năm 2021 {29/01/2022}
Giải trình kết quả hoạt động quý 3 năm 2021 {30/10/2021}
báo cáo tài chính tổng hợp quý 3 năm 2021 {30/10/2021}
Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 {30/08/2021}
Báo cáo tài chính tổng hợp đã được soát xét cho kỳ tài chính 6 tháng năm 2021 {30/08/2021}
Giải trình kết quả kinh doanh quý 1 năm 2021 {23/4/2021}
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 năm 2021 {23/4/2021}
Giải trình ý kiến của kiểm toán BCTC tổng hợp 2020 {08/4/2021}