Quan hệ cổ đông / Báo cáo thường niên
Báo cáo quản trị công ty năm 2022 {30/01/2023}
Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 {30/01/2023}
báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 {30/01/2023}
GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 3 NĂM 2022 {30/10/2022}
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2022 {30/10/2022}
GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 {30/08/2022}
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT CHO KỲ TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2022 {30/08/2022}
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 {30/7/2022}
Giải trinh kết quả kinh doanh quý 2 năm 2022 {30/7/2022}
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 2022 {30/7/2022}
Giải trình kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 {30/04/2022}
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 năm 2022 {30/04/2022}
Báo cáo thường niên năm 2021 {15/04/2022}
Giải trình ý kiến lưu lý của kiểm toán với BCTC năm 2021 {31/03/2021}
Giải trình kết quả kinh doanh năm 2021 {31/03/2022}