Quan hệ cổ đông / Báo cáo thường niên
giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính quý 1/2024 {25/4/2024}
báo cáo tài chính tổng quý 1 năm 2024 {25/4/2024}
Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2024 {13/4/2024}
báo cáo thường niên năm 2023 {13/4/2023}
Giải trình biến động kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 {30/3/2024}
báo cáo tài chinh năm 2023 {30/3/2024}
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2023 {30/10/2023}
GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2023 {30/10/2023}
GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 {29/08/2023}
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 {29/08/2023}
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 {30/7/2023}
GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2023 {30/7/2023}
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2023 {30/7/2023}
Giải trình biến động kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2023 {30/04/2023}
Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1 năm 2023 {30/04/2023}