Quan hệ cổ đông / Báo cáo thường niên
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2023 {30/10/2023}
GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2023 {30/10/2023}
GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 {29/08/2023}
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 {29/08/2023}
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 {30/7/2023}
GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2023 {30/7/2023}
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2023 {30/7/2023}
Giải trình biến động kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2023 {30/04/2023}
Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1 năm 2023 {30/04/2023}
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 {04/4/2023}
GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 {31/3/2023}
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN {31/3/2023}
Báo cáo quản trị công ty năm 2022 {30/01/2023}
Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 {30/01/2023}
báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 {30/01/2023}