Quan hệ cổ đông / Báo cáo thường niên
Giải trình ý kiến của kiểm toán BCTC tổng hợp 2020 {08/4/2021}
Báo cáo tài chính tổng hợp {08/4/2021}
Giải trình ý kiến lưu ý của kiểm toán BCTC riêng 2020 {08/4/2021}
Báo cáo tài chính riêng {08/4/2021}
Giải trình kết quả kinh doanh 2020 {08/4/2021}
Báo cáo thường niên năm 2020 {08/4/2021}
Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý 4 năm 2020 {20/01/2020}
Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2020 {20/01/2020}
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 năm 2020 {20/01/2021}
Mẫu số 6 thay đổi loại báo cáo tài chính_HNX {20/11/2020}
Thay đổi loại cáo cáo tài chính_ubcknn {20/11/2020}
CV giải trình kết quả kinh doanh tổng hợp quý 3 năm 2020 {20/11/2020}
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3 năm 2020 {20/11/2020}
Giải trình kết quả kinh doanh quý 3 năm 2020 {21/10/2020}
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 {21/10/2020}