Tin tức - Sự kiện / Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2013

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CP DỆT MAY NHA TRANG

(Kim Anh –  Văn phòng Công ty)

Ngày 25/4/2013,  Công ty CP Dệt May Nha Trang đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Báo cáo với Đại hội , Hội đồng quản trị đã đánh giá trong năm 2012, mặc dầu còn nhiều khó khăn do chịu tác động tiêu cực bởi tình hình kinh tế tài chính thế giới và trong nước như giá cả tăng, lãi suất ngân hàng vẫn còn ở mức cao làm cho chi phí sản xuất tăng , mất lợi thế cạnh tranh so với các nước; không tự chủ được về nguyên liệu, bị Thổ Nhĩ kỳ điều tra chống bán phá giá mặt hàng sợi 100 % PE của Việt Nam; một số dây chuyền máy móc thiết bị của Công ty đã cũ và lạc hậu sau một thời gian dài sử dụng; tuyển dụng lao động khó do số lao động cần lớn cho 2 dự án mới là Nhà máy sợi 3 và nhà máy May 4 , đồng thời bổ sung số lao động lớn tuổi có chuyên môn tay nghề cao nghỉ thôi việc nhiều …, nhưng với sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT, sự hỗ trợ tích cực từ Tổng Công ty, sự nỗ lực phấn đấu của Ban điều hành, cán bộ quản lý các cấp đến người lao động, nên Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 đề ra. Cụ thể :

 

STT

Nội dung

ĐVT

Nghị quyết ĐHCĐ

2012

Thực hiện

2012

% so sánh TH/NQ

1

Doanh thu

Tỷ đồng

1.100

1.105,5

100,50

2

Nộp ngân sách

Tỷ đồng

16

19,19

120,00

3

Kim ngạch XK

Triệu USD

12,0

12,05

100,42

4

Kim ngạch NK

Triệu USD

7,0

1,25

18,00

5

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

30,00

30,47

101,56

6

Thu nhập bình quân

Triệu đ/ng/th

3,4

3,5

103,00

7

Tỷ lệ cổ tức

%

16

16

100,00

 

Dự báo năm 2013, hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục còn nhiều khó khăn, vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình biến động giá : nguyên liệu, vật tư, phụ tùng, điện…; biến động lao động; áp lực về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty, lãi suất Ngân hàng còn ở mức cao, tỷ giá ngoại tệ hàm chứa nhiều rủi ro…, nhưng các cổ đông tham dự đại hội luôn tin tưởng vào sự quản lý, điều hành của HĐQT, Ban điều hành Công ty, điều đó đã thể hiện qua việc biểu quyết nhất trí cao với các nội dung tờ trình trước Đại hội. Đặc biệt nhất trí 100 % các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2013 :

 

STT

Nội dung

ĐVT

Thực hiện

2012

Kế hoạch

2013

% so sánh 2013/2012

1

Doanh thu

Tỷ đồng

1.105,5

1.200

108,60

2

Nộp ngân sách

Tỷ đồng

19,19

20,0

104,22

3

Kim ngạch XK

Triệu USD

12,05

15,0

124,48

4

Kim ngạch NK

Triệu USD

1,25

2,0

160,0

4

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

30,25

Từ 35-40

115,7

5

Thu nhập bình quân

Triệu đ/ng/th

3,5

3,8

108,57

6

Tỷ lệ cổ tức

%

16

16

100,00

 

Điều đó cũng thể hiện sự quyết tâm của HĐQT, Ban điều hành , cán bộ quản lý các cấp, của toàn thể CBCNV công ty .

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên trong năm 2013, công ty đã đề ra các chương trình và giải pháp cụ thể cho từng ngành : Sợi, Dệt Nhuộm, May về :  Chương trình phát triển thị trường; chương trình đầu tư phát triển; công tác sản xuất. Tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo; công tác tiền lương, chế độ chính sách và chăm lo đời sống người lao động…

Đại Hội cũng đã bầu cử Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên Nhiệm kỳ 2013-2016. Ông Phạm Xuân Trình tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT, Ông Lê Duy Nhơn giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

Ngay sau đại hội,  công ty đã triển khai các công việc như :

- Tiếp tục kiện toàn và vận hành tốt mô hình tái cấu trúc theo Khối : trên cơ sở đã xây dựng lại chức năng nhiệm vụ của từng  đơn vị, cùng phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị sản xuất triển khai các giải pháp để thực hiện được các chỉ tiêu trên.

- Tập trung công tác đào tạo nguồn nhân lực. Tuyển dụng và đào tạo. Khai thác có hiệu quả Cơ sở Đào tạo nghề Sợi – May của Công ty đã được Sở LĐTBXH Tỉnh Khánh Hòa cấp giấy phép.

- Triển khai Chương trình tham quan nghỉ mát Đà lạt cho 276 CBCNV xuất sắc năm 2012 trong tháng 5/2013.

- Củng cố, duy trì việc thực hiện nội quy kỷ luật trong toàn công ty, thực hiện văn minh văn hoá doanh nghiệp.

- Công đoàn Công ty phát động các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc hưởng ứng phong trào thi đua lao động sản xuất từ 1/5/2013 chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, phát động tháng công nhân, phấn đấu hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2013.

 

Với quyết tâm cao của tập thể CBCNV, hy vọng trong năm 2013 Công ty CP Dệt May Nha Trang sẽ vượt qua những khó khăn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu và chương trình đề ra. Tiếp tục là một trong những đơn vị mạnh của Tỉnh Khánh Hoà, là một trong những đơn vị sản xuất kinh doanh có hiệu quả trong đại gia đình Phong Phú.

Dưới đây là những hình ảnh tại Đại hội.