Quan hệ cổ đông / Điều lệ công ty
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 9 {15/4/2022}
điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần 3 ban hành 06/04/2022 {07/04/2022}
Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp {08/02/2022}
Phụ lục sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty {17/01/2021}
quy chế công bố thông tin {10/12/2021}
quy chế hoạt động của ban kiểm soát {10/12/2021}
quy chế hoạt động của hội đồng quản trị {10/12/2021}
quy chế nội bộ về quản trị công ty {10/12/2021}
Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần 3) {07/07/2021}
GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH (THAY ĐỔI LẦN 8)
Phụ lục sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH (THAY ĐỔI LẦN 7)
Giấy phép Đăng ký Kinh doanh (thay đổi lần 6)
Quan hệ cổ đông
Điều lệ Công ty (Sửa đổi lần 1)