Tin tức - Sự kiện / Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CP DỆT MAY NHA TRANG

(Kim Anh –  Phòng HCNS)

Ngày 07/5/2015 Công ty CP Dệt May Nha Trang đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Báo cáo với Đại hội , Hội đồng quản trị đã đánh giá trong năm 2014, ngoài những thuận lợi có được, công ty còn gặp không ít khó khăn do kinh tế thế giới vẫn hàm chứa nhiều bất ổn,  thị trường nhập khẩu hàng dệt may không tăng trưởng nhiều, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các nước có thế mạnh về sản xuất hàng dệt may, chính sách ưu tiên kìm chế lạm phát, kiểm soát chặt tín dụng đã làm giảm sức mua, giảm lợi thế cạnh tranh với các nước khác…, nhưng với sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT, sự hỗ trợ tích cực từ Tổng Công ty, sự nỗ lực phấn đấu của Ban điều hành, cán bộ quản lý các cấp đến người lao động, nên Công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu do nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đề ra.

Dự báo năm 2015, bên cạnh những thuận lợi, khó khăn và thách thức vẫn còn rất lớn đối với Ngành Dệt May, trong đó có Công ty CP Dệt May Nha Trang : sự phụ thuộc vào nguyên liệu, phụ liệu nhập khẩu từ nước ngoài; năng suất lao động còn ở mức khá thấp so với các nước, sự chuyển dịch dòng vốn đầu tư FDI của các nước không tham gia Hiệp định vào Việt Nam để cạnh tranh khai thác lợi thế của các Hiệp định mà mà Việt Nam đã và sẽ ký kết; tình hình thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình biến động giá : nguyên liệu, vật tư, phụ tùng, điện…; biến động lao động; áp lực về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty…, nhưng các cổ đông tham dự đại hội luôn tin tưởng vào sự quản lý, điều hành của HĐQT, Ban điều hành Công ty, điều đó đã thể hiện qua việc biểu quyết nhất trí cao với các nội dung tờ trình trước Đại hội. Đặc biệt nhất trí 100 % các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2015 :

STT

Nội dung

ĐVT

Thực hiện

2014

Kế hoạch

2015

% so sánh 2015/2014

1

Doanh thu

Tỷ đồng

1.362

1.370

100,6

2

Nộp ngân sách

Tỷ đồng

66,85

25,0

37,4

3

Kim ngạch XK

Triệu USD

16,0

19,0

118,75

4

Kim ngạch NK

Triệu USD

1,144

10,0

874,13

5

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

34,3

40

116,62

6

Thu nhập bình quân

Triệu đ/ng/th

4,408

4,6

104,36

7

Tỷ lệ cổ tức

%

16

16

100,00

Điều đó cũng thể hiện sự quyết tâm của HĐQT, Ban điều hành , cán bộ quản lý các cấp, của toàn thể CBCNV công ty .

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên trong năm 2015, công ty đã đề ra các chương trình và giải pháp cụ thể cho từng ngành : Sợi, Dệt Nhuộm, May về :  Chương trình phát triển thị trường; chương trình đầu tư phát triển; công tác sản xuất. Tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo; công tác tiền lương, chế độ chính sách và chăm lo đời sống người lao động…

Đại Hội cũng đã bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ - làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ 2013-2016.

Phát biểu tại Đại hội Ông Phạm Xuân Trình – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt May Nha Trang thông tin với Đại hội về chương trình cổ phần hóa các Doanh nghiệp của nước ta; tình hình chung liên quan đến ngành Dệt May, các Hiệp định đã, đang và sẽ ký kết, ảnh hưởng đến hoạt động của Doanh nghiệp; Các doanh nghiệp phải chuẩn bị kỹ các nguồn lực khi TPP được ký kết vì thách thức và cơ hội đan xen với nhau. Đồng thời Ông cũng thông báo một số công tác cần tập trung trong năm 2015 của Công ty   : Tổ chức sản xuất Lean ngành may;  công tác đào tạo nguồn lực,  đào tạo cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, công nhân, có kế hoạch đào tạo lâu dài…, tìm kiếm cơ hội để tăng lợi nhuận…

Sau đại hội,  công ty đã triển khai các công việc như :

- Tiếp tục triển khai nhanh các dự án đầu tư

- Tiếp tục các chương trình để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh.

- Tập trung công tác đào tạo nguồn nhân lực. Tuyển dụng và đào tạo lao động cho Dự án Nhà máy Dệt Kim mới và bổ sung lao động cho các đơn vị.

- Củng cố, duy trì việc thực hiện nội quy kỷ luật trong toàn công ty, thực hiện văn minh văn hoá doanh nghiệp.

- Tổ chức phong trào thi đua lao động sản xuất chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, phát động tháng công nhân, phấn đấu hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Với quyết tâm cao của tập thể CBCNV, hy vọng trong năm 2015 Công ty CP Dệt May Nha Trang sẽ vượt qua những khó khăn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu và chương trình đề ra. Tiếp tục là một trong những đơn vị mạnh của Tỉnh Khánh Hoà, là một trong những đơn vị sản xuất kinh doanh có hiệu quả trong đại gia đình Phong Phú.

Một số hình ảnh ghi được tại Đại hội