Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông
BC kết quả giao dịch cổ phiếu CTCP Dệt-May Nha Trang của ông Trần Văn Việt {05/12/2019}
BC thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP Quốc Tế Phong Phú {02/12/2019}
BC thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP Quốc tế Phong Phú {29/11/2019}
Thông báo giao dịch cổ phiếu Công ty CP Dệt - May Nha Trang của cổ đông Phạm Văn Báo
Thông báo giao dịch cổ phiếu Công ty CP Dệt - May Nha Trang của cổ đông Trần Văn Việt
Thông báo giao dich cổ phiếu CTCP Dệt - May Nha Trang của cổ đông Phạm Văn Báo
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của CTCP Quốc Tế Phong Phú
Công bố thông tin trước khi giao dịch cổ phiếu Cty CP Dệt - May Nha Trang của cổ đông Trần Văn Việt
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang của Tổng CTCP Phong Phú
CÔNG BỐ THÔNG TIN TRƯỚC KHI GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CTY CP DỆT - MAY NHA TRANG CỦA TỔNG CTCP PHONG PHÚ
Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2018 {18/10/2019}
QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HĐQT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC {26/9/2019}
Quyết định xử phạt hành chính về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế {30/8/2019}
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2019 - {20/07/2019}