Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông
TT v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong điều lệ tổ chức, hoạt động DMNT {16/9/2020}
Giải trình ý kiến của kiểm toán BCTC 6 tháng/ 2020 {14/8/2020}
CV giải trình kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 {14/8/2020}
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 sau soát xét {14/8/2020}
Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh Khánh Hòa {05/8/2020}
Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc {05/8/2020}
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 7 {05/8/2020}
Quyết định 317 của HĐQT về việc bổ nhiệm PTGĐ {03/8/2020}
Quyết định 316 của HĐQT về việc thôi nhiệm Giám đốc điều hành {31/07/2020}
Quyết định 315 của HĐQT về việc bổ nhiệm TGĐ {30/07/2020}
Quyết định 314 của HĐQT về việc miễn nhiệm TGĐ {30/07/2020}
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2020 {20/07/2020}
GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 2 NĂM 2020 {20/07/2020}
Quyết định 104 về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC {02/07/2020}
Quyết định 101 về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC {02/07/2020}