Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông
Phúc đáp công văn số 256
BÁO CÁO VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO MƯA LŨ NGÀY 18/11/2018
Bổ nhiệm giám đốc điều hành
Thông báo về việc thay đổi loại báo cáo
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
Quyết định thôi chức vụ cán bộ quản lý
Giấy phép kinh doanh chi nhánh khánh hòa
Thông báo giải thể công ty khánh phú
Quyết định về việc thành lập chi nhánh công ty tại khánh hòa
Công Bố Thông Tin (V/v doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018)
Giải trình công bố chậm BCTC của công ty mẹ năm 2017 đã được kiểm toán
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
GIẢI TRÌNH CÔNG BỐ CHẬM QĐ GIẢI THỂ CTCP ĐẦU TƯ KHÁNH PHÚ
Thông báo gia hạn công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán nhà nước