Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông
NQ HĐQT v/v hủy ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019{17/12/2019}
CBTTVỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019 {05/12/2019}
TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 {05/12/2019}
Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 {05/12/2019}
BC về ngày trở thành cổ đông lớn của CTCP Vinatex Quốc tế {05/12/2019}
BC kết quả giao dịch cổ phiếu CTCP Dệt - May Nha Trang của ông Phạm Văn Báo {05/12/2019}
BC kết quả giao dịch cổ phiếu CTCP Dệt-May Nha Trang của ông Trần Văn Việt {05/12/2019}
BC thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP Quốc Tế Phong Phú {02/12/2019}
BC thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP Quốc tế Phong Phú {29/11/2019}
Thông báo giao dịch cổ phiếu Công ty CP Dệt - May Nha Trang của cổ đông Phạm Văn Báo
Thông báo giao dịch cổ phiếu Công ty CP Dệt - May Nha Trang của cổ đông Trần Văn Việt
Thông báo giao dich cổ phiếu CTCP Dệt - May Nha Trang của cổ đông Phạm Văn Báo
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của CTCP Quốc Tế Phong Phú
Công bố thông tin trước khi giao dịch cổ phiếu Cty CP Dệt - May Nha Trang của cổ đông Trần Văn Việt
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang của Tổng CTCP Phong Phú