Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông
Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 {07/04/2022}
CV của UBCKNN về việc Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ {31/03/2022}
Công ty Sinnika báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 24.03-20.04.2022{01/4/2022}
Cty SinnikaVN TBGDCP của người nội bộ và ng có liên quan của ng nội bộ (17-18.03.2022){24/03/2022}
Công ty Sinnika VN báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 18.03.2022 {24/03/2022}
thong bao giao dich co phieu ngay 17_03_2022 {17/03/2022}
bao cao ket qua giao dich co phieu ngay 07_03_2022 {17/03/2022}
thong bao giao dich co phieu ngay 07_03_2022 {17/03/2022}
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022{15/03/2022}
Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 {15/03/2022}
thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành {11/03/2022}
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ {11/03/2022}
thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ {10/03/2022}
Nghị quyết HĐQT về việc Gia hạn thời gian thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ {07/03/2022}
thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ {02/03/2022}