Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông
Quyết định 101 về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC {02/07/2020}
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Thông báo ngày cuối cùng để thực hiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 {05/05/2020}
Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ 2020 {05/05/2020}
Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng {04/05/2020}
Quyết định HĐQT về việc thôi chức vụ kế toán trưởng {04/05/2020}
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 {20/04/2020}
Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2020 {20/04/2020}
CV đồng ý gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của sở KHĐT{20/04/2020}
Công văn của VSD v/v trả lời hồ sơ thực hiện quyền ngày 01/04/2020 {16/04/2020}
Nghị quyết HĐQT về việc xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020{16/04/2020}
TB58 thay thế TB56 về ngày cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến CĐ bằng văn bản lần 2-2020{01/04/2020}
Giải trính ý kiến lưu ý của kiểm toán báo cáo tài chính 2019 {27/03/2020}
NQ HĐQT số 51 về việc chốt danh sách CĐ 15.04.2020 tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản{26/03/2020}
QĐ của HĐQT về việc thống nhất bầu ông Đặng Vũ Hùng là chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2022 {19/02/2020}