Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông
QĐ của HĐQT về việc thống nhất bầu ông Đặng Vũ Hùng là chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2022 {19/02/2020}
NQ ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2022 {19/02/2020}
BBkiểmphiếu lấyýkiến CĐ bằngvănbản v/v miễnnhiệmvàbầubổsung thànhviênHĐQT-BKS 2019-2022{19/02/2020}
QĐ HĐQT về việc thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2020{05/02/2020}
Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm,bầu bổ sung TV HĐQT,BKS 2019-2022{21/01/2020}
Phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm,bầu bổ sung TV HĐQT,BKS 2019-2022{21/01/2020}
Nghị quyết HĐQT về việc giới thiệu ứng cử viên HĐQT BKS 2019-2022 {20/01/2020}
Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4 và cả năm 2019 {20/01/2020}
Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thôi chức vụ Phó Tổng giám đốc của Ô.Phan Kiệt {02/01/2020}
Thôngbáo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020{24/12/2019}
Côngbố thôngtin về ngày đăngký cuốicùng để thựchiện lấy ýkiến cổđông bằng vănbản năm2020{24/12/2019}
Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020 {24/12/2019}
NQ HĐQT v/v hủy ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019{17/12/2019}
CBTTVỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019 {05/12/2019}
TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 {05/12/2019}