Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông
Thông báo chốt danh sách cổ đông - tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 {14/03/2023}
Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023 {14/03/2023}
Quyết định xử phạt hành chính về thuế năm 2022 kỳ tính thuế 2017 {31/12/2022}
TB của Sở GDCKHN về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch{21/07/2022}
Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức Phó Tổng Giám Đốc của ông Võ Đình Hùng {16/07/2022}
Thông báo của Sở GDCKHN về việc chấp nhận đăng ký thay đổi giao dịch cổ phiếu NTT {13/07/2022}
Quyết định của Sở GDCKHN về việc chấp nhận đăng ký thay đổi giao dịch cổ phiếu NTT {13/07/2022}
Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 {01/07/2022}
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đ/k bổ sung,đ/k thay đổi lần 1 ngày 23/06/2022{01/07/2022}
NQ HĐQT về phương án sử dụng vốn chi tiết sau phát hành cổ phiếu riêng lẻ {25/06/2022}
tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (chính thức) {29/04/2022}
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 {29/04/2022}
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 {29/04/2022}
NQ HĐQT về việc đề cử ông Đặng Vũ Hùng làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2026{29/04/2022}
NQ HĐQT v/v đề cử ông Phan Minh Tiến làm ứng viên tham gia HĐQT Cty nhiệm kỳ 2022-2026{28/04/2022}