Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông
Quyết định 315 của HĐQT về việc bổ nhiệm TGĐ {30/07/2020}
Quyết định 314 của HĐQT về việc miễn nhiệm TGĐ {30/07/2020}
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2020 {20/07/2020}
GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 2 NĂM 2020 {20/07/2020}
Quyết định 104 về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC {02/07/2020}
Quyết định 101 về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC {02/07/2020}
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Thông báo ngày cuối cùng để thực hiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 {05/05/2020}
Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ 2020 {05/05/2020}
Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng {04/05/2020}
Quyết định HĐQT về việc thôi chức vụ kế toán trưởng {04/05/2020}
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 {20/04/2020}
Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2020 {20/04/2020}
CV đồng ý gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của sở KHĐT{20/04/2020}
Công văn của VSD v/v trả lời hồ sơ thực hiện quyền ngày 01/04/2020 {16/04/2020}