Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông
Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc
Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc miễn nhiệm Tổng Giám Đốc
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sử dụng chứng khoán
Quyết định về việc đề nghị giải thể Công ty CP Đầu tư Khánh Phú
Xin gia hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2018
Thông báo chuyển sàn giao dịch từ DCCNY sang UPCOM
Thông tin tóm tắt về tổ chức đăng ký giao dịch
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch
Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu
Thông báo chốt danh sách chuyển quyền sở hữu chứng khoán
Thông báo đăng ký ngày giao dịch đầu tiên trên HNX
Hợp đồng kiểm toán 2017
Thông báo đăng ký nhận cổ thức năm 2016
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự ĐHCĐ 2017
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017