Phụ lục sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty