Quan hệ cổ đông / Báo cáo thường niên
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 và năm 2017 - (NGÀY TẠO: 30/01/2018)
Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2017 - (NGÀY TẠO: 30/10/2017)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 và 9 tháng năm 2017 - (NGÀY TẠO: 30/10/2017)
Báo cáo tài chính quý 3 và 9 tháng năm 2017 - (NGÀY TẠO: 30/10/2017)
Giải trình chênh lệch số liệu BCTC 6 tháng đầu năm 2017 - (NGÀY TẠO: 22/08/2017)
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2017 - (NGÀY TẠO: 21/08/2017)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2017 - (NGÀY TẠO: 21/08/2017)
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2017 - (NGÀY TẠO: 30/07/2017)
Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 và 6 tháng năm 2017 - (NGÀY TẠO: 30/07/2017)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 và 6 tháng năm 2017 - (NGÀY TẠO: 30/07/2017)
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 và 6 tháng năm 2017 - (NGÀY TẠO: 30/07/2017)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2017 - (NGÀY TẠO: 28/04/2017)
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 năm 2017 - (NGÀY TẠO: 28/04/2017)
Giải trình chênh lệch số liệu BCTC năm 2016 - (NGÀY TẠO: 07/03/2017)
Báo cáo thường niên năm 2016 - (NGÀY TẠO: 06/03/2017)