Quan hệ cổ đông / Báo cáo thường niên
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 2018 (ngày tạo: 30/07/2018)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2018 (ngày tạo: 24/04/2018)
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 năm 2018 (ngày tạo: 23/04/2018)
Báo cáo thường niên năm 2017 - (NGÀY TẠO: 02/04/2018)
Giải trình chênh lệch số liệu báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017 (ngày tạo: 23/03/2018)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 - (ngày tạo: 16/03/2018)
Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý 4 và năm 2017 - (NGÀY TẠO: 30/01/2018)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và năm 2017 - (NGÀY TẠO: 30/01/2018)
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 và năm 2017 - (NGÀY TẠO: 30/01/2018)
Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2017 - (NGÀY TẠO: 30/10/2017)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 và 9 tháng năm 2017 - (NGÀY TẠO: 30/10/2017)
Báo cáo tài chính quý 3 và 9 tháng năm 2017 - (NGÀY TẠO: 30/10/2017)
Giải trình chênh lệch số liệu BCTC 6 tháng đầu năm 2017 - (NGÀY TẠO: 22/08/2017)
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2017 - (NGÀY TẠO: 21/08/2017)