Quan hệ cổ đông / Báo cáo thường niên
CV giải trình kết quả kinh doanh tổng hợp quý 3 năm 2020 {20/11/2020}
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3 năm 2020 {20/11/2020}
Giải trình kết quả kinh doanh quý 3 năm 2020 {21/10/2020}
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 {21/10/2020}
Báo cáo thường niên năm 2019 {28/03/2020}
Giải trình kết quả hoạt đông kinh doanh trên báo cáo tài chính năm 2019 {28/03/2020}
Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán {28/03/2020}
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 {NGÀY TẠO: 20/01/2020}
Báo cáo tài chính - Quý 3 năm 2019 (Ngày tạo: 18/10/2019)
GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 - (NGÀY TẠO: 15/08/2019)
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính 06 tháng (ngày tạo: 14/8/2019)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 (ngày tạo: 20/07/2019)
Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2019 - (NGÀY TẠO: 20/04/2019)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 (NGÀY TẠO: 20/04/2019)
Báo cáo thường niên năm 2018 - (ngày tạo: 20/03/2019)