Quan hệ cổ đông / Báo cáo thường niên
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính 06 tháng (ngày tạo: 14/8/2019)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 (ngày tạo: 20/07/2019)
Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2019 - (NGÀY TẠO: 20/04/2019)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 (NGÀY TẠO: 20/04/2019)
Báo cáo thường niên năm 2018 - (ngày tạo: 20/03/2019)
Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 - (NGÀY TẠO: 19/03/2019)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 - (ngày tạo: 19/03/2019)
Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý 4 và năm 2018 - (NGÀY TẠO: 19/01/2019)
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 năm 2018 - (NGÀY TẠO: 19/01/2019)
Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2018 - (ngày tạo: 20/10/2018)
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3 năm 2018 (ngày tạo: 20/10/2018)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018 - (ngày tạo: 14/08/2018)
Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 và 6 tháng năm 2018 - (ngày tạo: 30/07/2018)
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 2018 (ngày tạo: 30/07/2018)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2018 (ngày tạo: 24/04/2018)