giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính quý 1/2024 {25/4/2024}