TT v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong điều lệ tổ chức, hoạt động DMNT {16/9/2020}