Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 {14/04/2022}