Thôngbáo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020{24/12/2019}