Thông báo giao dich cổ phiếu CTCP Dệt - May Nha Trang của cổ đông Phạm Văn Báo