Thông báo giao dịch cổ phiếu Công ty CP Dệt - May Nha Trang của cổ đông Phạm Văn Báo