TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 {05/12/2019}