Quyết định v/v thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 {05/10/2020}