Quyết định HĐQT về việc thôi chức vụ kế toán trưởng {04/05/2020}