Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng {04/05/2020}