Quyết định HĐQT bổ nhiệm Giám đốc điều hành {04/01/2021}