Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thôi chức vụ Phó Tổng giám đốc của Ô.Phan Kiệt {02/01/2020}