Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc {05/8/2020}