Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc {24/02/2021}