Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh Khánh Hòa {05/8/2020}