Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc {24/02/2021}