Quyết định 317 của HĐQT về việc bổ nhiệm PTGĐ {03/8/2020}