Quyết định 316 của HĐQT về việc thôi nhiệm Giám đốc điều hành {31/07/2020}