Quyết định 315 của HĐQT về việc bổ nhiệm TGĐ {30/07/2020}