Quyết định 314 của HĐQT về việc miễn nhiệm TGĐ {30/07/2020}