Quyết định 104 về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC {02/07/2020}