QĐ HĐQT về việc thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2020{05/02/2020}