QĐ HĐQT số 92 (01/04/2021) về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc và GĐ CN Khánh Hòa{02/4/2021}