Phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm,bầu bổ sung TV HĐQT,BKS 2019-2022{21/01/2020}