NQ HĐQT v/v hủy ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019{17/12/2019}