NQ HĐQT v/v đề cử ông Phan Minh Tiến làm ứng viên tham gia HĐQT Cty nhiệm kỳ 2022-2026{28/04/2022}