NQ HĐQT về việc đề cử ông Đặng Vũ Hùng làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2026{29/04/2022}