NQ HĐQT số 68 về chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 {24/4/2021}