NQ HĐQT số 51 về việc chốt danh sách CĐ 15.04.2020 tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản{26/03/2020}