NQ ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2022 {19/02/2020}