NQ của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các BCTC năm 2021 {10/07/2021}