Nghị quyết HĐQT về việc xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020{16/04/2020}