Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 {15/03/2022}