Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020 {24/12/2019}