Nghị quyết HĐQT về việc giới thiệu ứng cử viên HĐQT BKS 2019-2022 {20/01/2020}