Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ 2020 {05/05/2020}