Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 {01/07/2021}